Long Term Short Stay 14
Long Term Short Stay 16
Long Term Short Stay 17
Long Term Short Stay 12
Long Term Short Stay 11
Long Term Short Stay
Long Term Short Stay 7
Long Term Short Stay 6
Long Term Short Stay 3
Long Term Short Stay 5

Open Call

English below>>>

Onder de naam LONG TERM SHORT STAY werken  United CowboysBaltan Laboratories , Make Eindhoven en De Fabriek samen om een discipline overstijgend residentieprogramma aan te bieden in Eindhoven.

In gesprek met elkaar
Het programma biedt mogelijkheden voor conceptontwikkeling, productie, reflectie en presentatie. We richten ons met dit programma op makers die zich in hun werk verhouden tot een maatschappelijke context en zich verder willen ontwikkelen in de manier waarop zij – via hun werk – het gesprek willen aangaan met elkaar en met het publiek.

Open oproep
We dagen makers (kunstenaars, ontwerpers, perfomers, en elke andere discipline) uit om samen een concept te ontwikkelen voor een multidisciplinair project en dit te realiseren door inzet van de samenwerkende instellingen. Voor deze editie worden vier makers geselecteerd.

Wat verwachten we?
We verwachten dat een maker openstaat voor:

– Samenwerking met andere makers
– Discipline overstijgende projecten
– Werken rondom maatschappelijke thema’s

Programma
Het programma start in september 2024 en bestaat uit:

– Een aantal (online) sessies waarin een kennismaking tussen de deelnemers en elkaars praktijk centraal staan.
– Twee werkperiodes van twee weken in Eindhoven in november (4-11 t/m 15-11) en december (2-12 t/m 13-12). De focus ligt op de productie van het te presenteren werk.
– Het traject wordt afgerond met een publieke presentatie van het gezamenlijke werk in december 2024. De vorm van de presentatie is vrij en wordt bepaald door de geselecteerde deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld een performance, expositie, workshop of een combinatie zijn.

Vergoeding
Voor geselecteerde deelnemers is het volgende budget per persoon beschikbaar: €1.750,- honorarium en €1.000,- materiaal budget voor de ontwikkeling van het te presenteren werk. Voor de twee werkperiodes in Eindhoven is een accommodatie voorzien en de reiskosten hiervoor worden door het project betaald.

Aanmelden
Interesse? Meld je aan via longtermshortstay@gmail.com onder vermelding van Long Term Short Stay.

Stuur een:
– CV
– Motivatie waarin je aangeeft hoe je in de residentie periode discipline overstijgend wilt werken en hoe de expertises van de initiërende instellingen (De Fabriek, Baltan, United Cowboys, Make Eindhoven) daarbij ingezet kan worden (max 2 A4).
– Een portfolio met daarin maximaal 5 relevante projecten (max 5 A4).

Aanmelden kan t/m 13 mei 2024, uiterlijk 23:59 uur.

Samenwerkende instellingen
De FabriekUnited CowboysBaltan Laboratories en Make Eindhoven bieden een discipline overstijgend residentieprogramma aan in Eindhoven.

Make Eindhoven
Make Eindhoven biedt drie werkplaatsen onder één dak met faciliteiten voor onderzoek en experiment met materialen en technieken op het gebied van metaalgieten, glastechnieken en grafische technieken. Make Eindhoven ziet het als haar missie
om vernieuwing in kunst en design te bevorderen en initieert een aantal programma’s waarin creatieve makers ruimte krijgen om nieuwe wegen te exploreren.

United Cowboys
United Cowboys is een collectief van internationale kunstenaars onder leiding van een toegewijd artistiek team, dat multidisciplinaire voorstellingen creëert, op de grens van dans, performance, muziek, video en installatiekunst, die over de hele wereld te zien zijn. United Cowboys wordt geleid door Pauline Roelants en Maarten Van der Put, die ook curator zijn van het Art House – hun werkruimte, een creatieve productieruimte voor kunstenaars uit verschillende disciplines en een platform voor samenwerking en onderzoek, waar zowel lokale als internationale projecten en
kunstenaars terecht kunnen.

De Fabriek
De Fabriek ondersteunt kunstenaars door ruimte, tijd en middelen te bieden om hun werk te ontwikkelen, te creëren en te presenteren. Gedreven door het besef dat onze complexe, snel veranderende samenleving voor ongekende sociale, ecologische en technologische uitdagingen staat, onderzoekt en exploreert De Fabriek nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan. Kunst fungeert daarbij als kader en als katalysator.

Baltan Laboratories
Baltan Laboratories is een cultureel indisciplinair lab dat kunst en ontwerp projecten initieert en ondersteunt die zich richten op maatschappelijke vraagstukken. We doen dit door middel van een relationele aanpak, waarbij we ruimtes en formats creëren om een andere manier van leven te oefenen: hoopvolle en kritische ruimte, formats die emanciperen en confronteren, en ruimtes die ons inspireren om te handelen. Baltan organiseert o.a. residentie programma’s en biedt individuele makers ruimte voor de ontwikkeling van hun projecten.

Open Call 

English

United Cowboys, Baltan Laboratories, Make Eindhoven and De Fabriek work together within LONG TERM SHORT STAY: a cross-disciplinary residency program in Eindhoven.

A conversation with each other
The program offers opportunities for concept development, production, reflection and presentation. With this program we focus on makers who relate to a social context  and aim to develop  conversation(s) with each other and the audience through their work.

Open call
We challenge makers of all backgrounds (artists, designers, performers, etc.) to jointly develop a concept for a multidisciplinary project and realize this through the support of the collaborating institutions.

What do we expect?
We expect a creator to be open to:

– Collaboration with other makers
– Working in cross-disciplinary contexts
– Working on social themes

Program
The program starts in September 2024 and consists of:

– A number of (online) sessions in which an introduction between the participants and each other’s practice is central.
– Two two-week work periods in Eindhoven in November (4-11 to 15-11) and December (2-12 to 13-12). The focus is on the production of the work to be presented.
– The process will be completed with a public presentation of the joint work in December 2024. The form of the presentation is free and is determined by the selected participants. This could be a performance, exhibition, workshop or a combination.

Reimbursement
The following budget per person is available for selected participants: €1.750,- honorarium and €1.000,- material budget for the development of the work to be presented. Accommodation is provided for the two work periods in Eindhoven and the travel costs for this are paid by the project.

Sign up
Interested? Register via longtermshortstay@gmail.com with the subject Long Term Short Stay.

Send a:
– CV
– Motivation in which you indicate how you want to work across disciplines during the residency period and how the expertise of the initiating institutions (De Fabriek, Baltan, United Cowboys, Make Eindhoven) can be used (max 2 A4).
– A portfolio containing a maximum of 5 relevant projects (max 5 A4).

You can register until May 13, 2024, no later than 11:59 PM.

Collaborating institutions
United Cowboys, Baltan Laboratories , Make Eindhoven and De Fabriek offer a cross-disciplinary residency program in Eindhoven.

Make Eindhoven
Make Eindhoven offers three workshop spaces under one roof with facilities for research and experimentation with materials and techniques in the field of metal casting, oven formed glass techniques and graphic techniques. Make Eindhoven sees its mission to promote innovation in art and design and is initiating a number of programs in which creative makers are given space to explore new approaches to material and making.

United Cowboys
United Cowboys is a collective of international artists under the guidance of a dedicated artistic team, which creates multidisciplinary performances, on the border of dance, performance, music, video and installation art, that can be viewed around the globe. United Cowboys is led by Pauline Roelants and Maarten Van der Put who also curate the Art House – their workspace, a creative production space for artists from various disciplines, and a platform for collaborations and research, which hosts both local and international projects and artists.

De Fabriek
De Fabriek supports artists by offering space, time and resources to develop, create and present their work. Driven by the awareness that our complex, rapidly changing society faces unprecedented social, ecological and technological challenges, De Fabriek investigates and explores new possibilities to meet these challenges. Art functions as a frame and as a catalyst for it.

Baltan Laboratories
Baltan Laboratories is an indisciplinary lab, which initiates and supports art and design projects that focus on social issues in an imaginative, collaborative and interdisciplinary manner. With our program, we create space(s) for rehearsing change: hopeful and critical space, space that emancipates and confronts, and spaces that inspire us to act. Among other things, we organize residency programs and offer space to individual makers for the development of their projects.

Agenda